Отчетно годишно събрание

                              П О К А Н А

        УС на ТД "Аида” гр. Хасково на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на дружеството на 19.04.2015г. от 10.00 ч. в гр. Хасково, в Дома на учителя при следния дневен ред:

1.     Обсъждане и приемане на отчет на УС на ТД „Аида” за 2014 г.

2.     Обсъждане и приемане на финансов отчет за 2014 г.

3.     Доклад на КС за 2014 г.

4.     Приемане на визия за развитието на дружеството.

5.     Приемане на бюджет и календарен план за 2015 г.

6.     Обсъждане на организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.32 ал (1) от Устава на ТД „Аида” събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ( П )

                                                                                                /  Г. Черкезов    /

Стефан Аврамов