Заседание 30.07.2014 г.

П Р О Т О К О Л   № ....

    Днес 30.07.2014 г. от 17.00 часа в салона на
комплекс „Сивата вода” се проведе
заседание на УС на Туристическо дружество
„Аида” гр. Хасково.
    На заседанието присъстваха всички
членове на УС, а именно: 1. Георги Черкезов;
2. Стефан Аврамов; 3. Делчо Делчев; 4. Дамян
Господинов; 5. Райка Иванова; 6. Здравко
Ковачев; 7. Васил Райчев.
    Заседанието премина при  следният

                    ДНЕВЕН   РЕД:

  1.Честване на празника „Ден на туриста”-
докл. Г.Черкезов.
2. Събираемост на наемите от
туристическите обекти. – докл. В. Райчев
3. Ремонт на офиса. – докл. Г.Черкезов
4. Обучение на кадри за нуждите на
дружеството – докл. Г.Черкезов.
5. Текущи.
По първа точка  от дневният ред след
обсъждане и направените дебати се реши:
1.Празника „Деня на туриста” да се чества
на 31.08.2014г. на базата „Сивата вода”.
2. Мероприятия по  обезпечаване на
празника:
а/ Провеждане на поход „По стъпките на
Ангел войвода”- ръководител Здравко
Ковачев. Час на тръгване на 31.08.2014 г. в 7.30
часа от спирката на „Младежки дом” –
                            отг. Здравко Ковачев
б/ Курбан за туристите участващи в
празника
                                      отг.Г.Черкезов, Д.Делчев
По втора точка  от дневният ред беше
отбелязано с  тревога, че почти няма
постъпления от наеми от обектите. В.Райчев
докладва, че от х.”Аида” за 2014 г. има
постъпления само от 900 лв.,а общото
изоставане за 2012, 2013 и 2014 г. надвишават 4000
лв.
Постъпления от х. Книжовник няма. Същото
положение е и от ТД „Кенана”.  След
направените дебати по изнесената
информация и направените предложения, УС
реши:
1. Да се провери договора и се съгласува с
нотариус за изпращане на   нотариална
покана за уреждане на финансовите въпроси
и при необходимост прекратяване на
договора с наемателя на х.”Аида”.
                 Срок 03.09.2014 г. отг.
Ст.Аврамов,В.Райчев
2. Да се  поканят на следващото заседание
на УС на ТД „Аида” наемателите на
обектите- х.”Аида” и х.”Книжовник” за
разговор и при необходимост изготвяне на
график за разсрочване, за събиране на
задълженията.
                  Срок 03.09.2014 г., Отг. Г.Черкезов
3. Провеждане на разговор с наемателите на
ТД „Кенана” т.е. ръководството на  фирма
„Монолит” за уточняване на наемните
отношения и при нежелание от страна на
фирмата за  продължаване на договора да се
проведе разговор с БТС- София за съдбата
на обекта.
                  Срок 15.09.2014 г. Отг.Г.Черкезов,
В.Райчев
По трета точка от дневният ред:
Докладва се от г-н Ст.Аврамов, че
строителните работи в спортна зала
„Спартак” закъсняват и затова
почистването и подреждането на офиса ще
се забави във времето поради което на
следващото заседание ще бъде разискван
въпроса.
По четвърта точка от дневният ред беше
отбелязано,  че дружеството има остра
нужда от  планински водачи. След обсъждане
на въпроса и изказаните мнения УС на ТД
„Аида”  реши:
1.За участието на  активисти в обучението
на „Планински водачи” – летен профил,
дружеството да финансира 50 % от стойността
за обучение, а другите 50 % са за сметка на
участника.
По пета точка от дневния ред се  приеха
следните решения:
   По предложение на Дамян Господинов
–    дневният ред на предстоящите заседания
предварително да се  публикува в интернет.
–    Решенията приети на заседанията да се
публикуват в  сайта и във Фейсбук.
–    Заседанията да бъдат открити и всеки
желаещ може да присъства.
–    Решенията от заседанията да се дават в
писмен вид на  председателите  на клубове.
–    След изтичане на договора на телефона
да се премине на възможно най-ниска тарифа
по абонаментен план или да се запази
номера. Интернета който е на флашка да се
прекрати договора.
–    Да се проведе  дружествена екскурзия на
20.21 и 22 септември в средна северна
България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ПРОТОКОЛИСТ:
              /Г. Черкезов/                                    /В.
Райчев/